x 没有作文库帐号?

作文库帐号直接登录
帐 号
密 码
 

至节出谒回二绝

诗人:洪咨夔   朝代:宋代

  巧笑声摇六博盆,纤纤人在绿窗根。

  隔纱想见春风面,云滑金钗欲溜痕。