x 没有作文库帐号?

作文库帐号直接登录
帐 号
密 码
 

至节出谒回二绝

诗人:洪咨夔   朝代:宋代

  一脉阳从地底回,人情物意便春台。

  鲜衣稚子面红醉,知向外家参节来。