x 没有作文库帐号?

作文库帐号直接登录
帐 号
密 码
 

翠蛟亭两绝

诗人:洪咨夔   朝代:宋代

  晴雷碾破白云窝,无数林华衮下坡。

  好把辘轳翻转着,昆仑顶上卷黄河。