x 没有作文库帐号?

作文库帐号直接登录
帐 号
密 码
 

浣溪沙

诗人:洪咨夔   朝代:宋代

  六曲屏山似去年。雪花欺得怕寒肩。小窗和月照无眠。笔点轻澌心欲折,烛摇斜吹泪空煎。伴人梅影更堪怜。