x 没有作文库帐号?

作文库帐号直接登录
帐 号
密 码
 

读谢灵运诗

诗人:白居易   朝代:唐代

  吾闻达士道,穷通顺冥数。
通乃朝廷来,穷即江湖去。

  谢公才廓落,与世不相遇。
壮志郁不用,须有所泄处。

  泄为山水诗,逸韵谐奇趣。
大必笼天海,细不遗草树。

  岂惟玩景物,亦欲摅心素。
往往即事中,未能忘兴谕。

  因知康乐作,不独在章句。