x 没有作文库帐号?

作文库帐号直接登录
帐 号
密 码
 

渔父·扁舟沧浪叟

诗人:岑参   朝代:唐代

  扁舟沧浪叟,心与沧浪清。不自道乡里,无人知姓名。

  朝从滩上饭,暮向芦中宿。歌竟还复歌,手持一竿竹。

  竿头钓丝长丈馀,鼓枻乘流无定居。世人那得识深意,

  此翁取适非取鱼。