x 没有作文库帐号?

作文库帐号直接登录
帐 号
密 码
 
作文库 > 词典 > 丹荑

丹荑

【意思解释】指初生的赤芝。《文选·郭璞<游仙诗>》:“临源挹清波,陵岗掇丹荑。” 李善 注:“《本草经》曰:‘赤芝,一名丹芝,食之延年。’凡草之初生,通名曰荑,故曰丹荑。”